آمار بروز پایگاه های فعال یکتاوب
AWT IMAGE تعداد کل کاربران: ۵۷۴۱۷۰ کاربر
AWT IMAGE تعداد کل مقالات دریافتی: ۴۴۴۱۰۹ مقاله/پروژه
AWT IMAGE تعداد کل مقالات منتشر شده: ۱۴۱۴۱۷ مقاله/پروژه
AWT IMAGE تعداد کل داوران: ۹۹۳۸۶ داور
AWT IMAGE تعداد داوری های ارسال شده: ۵۷۶۶۰۲ داوری
AWT IMAGE تعداد داوری های انجام شده: ۳۳۱۸۱۲ داوری
AWT IMAGE تعداد کل مطالب سایت: ۸۳۴۷۸ مطلب
این آمار هر ۵ ساعت یکبار بروز می شود